O nama

Ledica Stojiljković Lišanin - KLS REVIZIJA

LEDICA STOJILJKOVIĆ-LIŠANIN

Partner

 

Ledica ima značajno iskustvo u obavljanju poslova revizije pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja. Profesionalni portfolio u reviziji uključuje angažovanje sa fokusom na oblasti: trgovine na veliko i malo, prehrambenu industriju, transport, građevinarstvo, inženjering i drugim delatnostima. Stekla je veliko iskustvo u reviziji konsolidovanih završnih računa budžeta opština i gradova u Republici Srbiji. Poseduje iskustvo u revizijama projekata finansiranih od strane domaćih i inostranih donatora i ispunjenosti uslova iz ugovora o privatizaciji.

 

Pre osnivanja KLS REVIZIJE više od deset godina bila je angažovana u oblasti revizije na poslovima: rukovodioca revizije i šefa tima na najzahtevnijim revizorskim angažmanima i pružanju savetodavnih usluga klijentima. Pre toga imala je višegodišnje profesionalno iskustvo u privredi u oblasti upravljanja finansijama i vođenju poslovnih knjiga. Ima iskustvo u izradi studija o transfernim cenama. Ledica je diplomirani ekonomista sa stečenim licencama ovlašćenog eksternog i internog revizora. Član je Komore ovlašćenih revizora Srbije. Na Pravnom fakultetu u Beogradu pohađala je studije za inovaciju znanja u oblasti transfernih cena.

e-mail:  leda.s.lisanin@klsrevizija.rs

tel:        +381 (0) 60 398 49 99

Dana Krsmanović - KLS REVIZIJA

DANA KRSMANOVIĆ

Partner

 

Dana ima dugogodišnje iskustvo u obavljanju poslova revizije pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja sa fokusom na oblasti: finansijske usluge, poljoprivredna delatnost, proizvodnja, hotelijerstvo, saobraćaj i drugim delatnostima. Stekla je značajno iskustvo u reviziji konsolidovanih završnih računa budžeta opština i gradova u Republici Srbiji, političkih partija i javnih preduzeća.

 

Pre osnivanja KLS REVIZIJE Dana je stekla višegodišnje iskustvo u oblasti revizije i na projektima poslovnog savetovanja gde su klijentima bile pružene različite vrste usluga u cilju unapređenja njihovog poslovanja (finansije, porezi, poslovne kombinacije i slično).

 

Tokom revizijskih angažmana bila je angažovana na najzahtevnijim revizijama finansijskih izveštaja, revizije statusnih promena i revizija za posebne namene. Prethodno iskustvo stekla je kao finansijski menadžer u javnom sektoru čime je stekla iskustvo iz oblasti finansija i računovodstva. Dana je diplomirani ekonomista sa stečenim licencama ovlašćenog eksternog i internog revizora. Član je Komore ovlašćenih revizora Srbije.
e-mail:  dana.krsmanovic@klsrevizija.rs

tel:        +381 (0) 63 757 62 33

Ivan Stevović - KLS REVIZIJA

Ivan Stevović

Partner

 

Ivan ima značajno iskustvo u obavljanju poslova revizije finansijskih izveštaja sa fokusom na oblasti: prehrambene industrije, poljoprivrede, transporta, građevinarstva, inženjeringa i drugih delatnosti. Kao predavač učestvovao je na seminarima uvaženih konsultantskih kuća na temu finansijskog izveštavanja. Ima značajno iskustvo na izradi složenih studija o transfernim cenama.

 

Pre osnivanja KLS REVIZIJE Ivan je stekao dugogodišnje iskustvo u oblasti revizije i na projektima poslovnog savetovanja gde su klijentima bile pružene različite vrste usluga u cilju unapređenja njihovog poslovanja (iz oblasti poreskih propisa, restrukturiranja, finansija, poslovnih kombinacija i slično). Poseduje veliko iskustvo u pružanju savetodavnih usluga u primeni međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS/MSFI i MSFI za MSP). Takođe, poseduje višegodišnje iskustvo u privredi na poslovima finansija i računovodstva u multinacionalnoj kompaniji. Ivan je master ekonomskih nauka sa stečenom licencom ovlašćenog revizora. Član je Komore ovlašćenih revizora Srbije. Na Pravnom fakultetu u Beogradu uspešno je pohađao studije za inovaciju znanja u oblasti transfernih cena.


e-mail:  ivan.stevovic@klsrevizija.rs

tel:        +381 (0) 64 125 79 25

KLS Revizija - O nama

NAš tim je naša najveća snaga

 

Naš prioritet je stvaranje produktivne radne atmosfere u kojoj naši zaposleni imaju mogućnost da uče i napreduju. Cilj nam je da razvijamo radnu sredinu koja nagrađuje motivisanost i koja daje zaposlenima prostor za ličnu profesionalnu afirmaciju i napredovanje i istovremeno da sačuvamo timski duh. Zaposlenima pružamo praktičnu obuku kako bi im pomogli da se što bolje razvijaju i dajemo nivo odgovornost koja je u skladu sa njihovim mogućnostima.

 

Naši zaposleni, kroz neprekidnu edukaciju, konstantno rade na svom profesionalnom usavršavanju. Sa visoko etičkim principima, poslu pristupaju sa integritetom i pošteno, budući da tako na najbolji način ostvaruju otvoren odnos sa klijentima, razumevajući potrebe i zahteve njihovog poslovanja. Posao obavljaju odgovorno i savesno i u skladu sa ugovorenim rokovima odgovaraju na zadatke, na obostrano zadovoljstvo i uvažavanje naših klijenata.

Naš tim je naša najveća snaga.

Naša misija

 

Naša misija je da služimo javnom interesu pružanjem profesionalnih, stručnih i pravovremenih usluga kako bi se na najbolji način zadovoljile potrebe korisnika. Naš cilj i misija su da budemo među deset naboljih i najvećih revizorskih i konsultantskih društava u Srbiji.

 

Naše vrednosti:

 

  • Timski duh
  • Profesionalizam
  • Stručnost
  • Integritet
  • Tačnost

Važni datumi

 

  • novembar 2014. godine otpočinjemo poslovne aktivnosti
  • 09.03.2015. godine Ministarstvo finansija Republike Srbije izdalo nam je dozvolu za obavljanje revizije na osnovu Rešenja br. 401-00-591/2015-16
  • 11.03.2015. godine Komora ovlašćenih revizora upisala nas je u Registar društava za reviziju
  • mart 2018. godine Komisija za hartije od vrednosti uvrstila nas je na Listu društava koja mogu da obavljaju reviziju finansijskih izveštaja javnih društava čije su hartije od vrednosti na MTP tržište na osnovu Rešenja br. 2/7-103-243/3-18